Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  Výzva, Upozornenie.pdf

   


  OZNAM - k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

  Obecný úrad upozorňuje občanov u ktorých došlo ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku alebo k zániku poplatkovej povinosti a túto skutočnosť v zákonom stanovenej lehote 30 dní neoznámili na obecnom úrade a v nasledujúcom kalendárnom roku budú požadovať zníženie alebo odpustenie poplatku, aby tak učinili najneskôr do konca mesiaca január tj. do: 31.01.2017.


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


   Vážení občania dôrazne vás upozorňujeme, že separovaný zber, ktorý je vykonávaný v našej obci je vykonávaný systémom zberu iba do vriec. V prípade, že jednotlivé vyseparované komodity nebudú umiestnené vo vreci zber nebude môcť byť uskutočnený. Zároveň vás upozorňujeme, že zber nebude uskutočnený ani v prípade, že vyseparovaného odpadu vo vreci bude minimálne množstvo. V takomto prípade Vás prosíme o preskladnenie vyseparovaného odpadu do ďalšieho nasledujúceho zberu. Na zber odpadu sa používajú nasledovné vrecia: žlté vrecia – PLASTYmodré vrecia – PAPIERzelené vrecia – SKLOčervené vrecia – KOVY. V prípade, že vyseparovaného odpadu máte viac ako je možné umiestniť do pridelených vriec vyseparovaný odpad môže byť umiestnený aj inom vreci ale nie v prepravkách, kartónových škatuliach a podobne. Vrecia na separovaný odpad pracovníci zberovej spoločnosti vymenia za nové pri každom zbere separovaného odpadu.

  HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  január - jún 2018    

  SKLO     =  8.januára, 9.februára, 9.marca, 10.apríla, 10.mája, 7.júna

  PAPIER  8.januára, 9.februára, 9.marca, 10.apríla, 10.mája, 7.júna

  PLASTY + TETRAPAKY 10.januára, 8.februára, 5.marca, 3.mája, 6.júna

  KOVY  =   3. mája


  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), že v zmysle zákona o miestnych daniach, občan ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť(pozemok, stavbu)  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2014. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec poplatok môže v zmysle VZN obce č.5/2012 odpustiť občanovi za obdobie, za ktoré preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiava alebo nebude zdržiavať. Upozorňujeme občanov, že oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí podajú na obecný úrad písomnú žiadosť o odpustenie poplatku spolu s povinnými prílohami a budú spĺňať podmienky stanovené vo VZN obce č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  k  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.