Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality   

  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.


  Výzva, Upozornenie.pdf


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


   Vážení občania dôrazne vás upozorňujeme, že separovaný zber, ktorý je vykonávaný v našej obci je vykonávaný systémom zberu iba do vriec. V prípade, že jednotlivé vyseparované komodity nebudú umiestnené vo vreci zber nebude môcť byť uskutočnený. Zároveň vás upozorňujeme, že zber nebude uskutočnený ani v prípade, že vyseparovaného odpadu vo vreci bude minimálne množstvo. V takomto prípade Vás prosíme o preskladnenie vyseparovaného odpadu do ďalšieho nasledujúceho zberu. Na zber odpadu sa používajú nasledovné vrecia: žlté vrecia – PLASTYmodré vrecia – PAPIERzelené vrecia – SKLOčervené vrecia – KOVY. V prípade, že vyseparovaného odpadu máte viac ako je možné umiestniť do pridelených vriec vyseparovaný odpad môže byť umiestnený aj inom vreci ale nie v prepravkách, kartónových škatuliach a podobne. Vrecia na separovaný odpad pracovníci zberovej spoločnosti vymenia za nové pri každom zbere separovaného odpadu.

  HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  január - marec 2018    

  SKLO     =  10.januára

  PAPIER  10.januára

  PLASTY 11.januára, 8.februára, 8.marca

  TETRAPAKY = 8. februára

  KOVY  =   8.februára


  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), že v zmysle zákona o miestnych daniach, občan ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť(pozemok, stavbu)  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2014. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec poplatok môže v zmysle VZN obce č.5/2012 odpustiť občanovi za obdobie, za ktoré preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiava alebo nebude zdržiavať. Upozorňujeme občanov, že oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí podajú na obecný úrad písomnú žiadosť o odpustenie poplatku spolu s povinnými prílohami a budú spĺňať podmienky stanovené vo VZN obce č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  k  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.