Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

  1. Určenie lesného celku ČIFÁRE - ROZHODNUTIE
  2. Verejná vyhláška - Realizácia optickej siete obce Nevidzany - zverejnené 14.5.2019
  3. Verejná vyhláška - Určenie lesného celku ČIFÁRE - zverejnené 6.5.2019
  4. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 11 ods. 1 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okrsnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva:   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu  je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zverejnené: 5.11.2019