Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality      VÝSLEDKY VOLIEB  DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

                       KONANÝCH 10. NOVEMBRA 2018

  Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 492
  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 257
  Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 257
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 255
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 234
                     Za starostku obce bola zvolená  počet hlasov
                               Kristína Bónová 234
      Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení počet hlasov
                                Milan Kramár 180
                                Peter Očadlík 177
                             Ľubica Striešková 142
                                Peter Strieška 138
                                Ing. Erik Blaško 119
                            Ing. Jana Barteková 118
                           Vladislava Zuzulová 109
                                  Náhradníci
                            Martina Demešová 89
                             Soňa Krčmárová 74
                                Ľuboš Herc 50

  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  Výzva, Upozornenie.pdf


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


   Vážení občania dôrazne vás upozorňujeme, že separovaný zber, ktorý je vykonávaný v našej obci je vykonávaný systémom zberu iba do vriec. V prípade, že jednotlivé vyseparované komodity nebudú umiestnené vo vreci zber nebude môcť byť uskutočnený. Zároveň vás upozorňujeme, že zber nebude uskutočnený ani v prípade, že vyseparovaného odpadu vo vreci bude minimálne množstvo. V takomto prípade Vás prosíme o preskladnenie vyseparovaného odpadu do ďalšieho nasledujúceho zberu. Na zber odpadu sa používajú nasledovné vrecia: žlté vrecia – PLASTYmodré vrecia – PAPIERzelené vrecia – SKLOčervené vrecia – KOVY. V prípade, že vyseparovaného odpadu máte viac ako je možné umiestniť do pridelených vriec vyseparovaný odpad môže byť umiestnený aj inom vreci ale nie v prepravkách, kartónových škatuliach a podobne. Vrecia na separovaný odpad pracovníci zberovej spoločnosti vymenia za nové pri každom zbere separovaného odpadu.

  HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  júl - december 2018    

  SKLO     =  10.júla, 9.augusta, 7.septembra, 8.októbra, 9.novembra, 10.decembra

  PAPIER  10.júla, 9.augusta, 7.septembra, 8.októbra, 9.novembra, 10.decembra

  PLASTY 11.júla, 9.augusta, 11.septembra, 9.októbra, 9.novembra, 7.decembra

  TETRAPAKY = 9. novembra

  KOVY  =   9.novembra


  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), že v zmysle zákona o miestnych daniach, občan ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť(pozemok, stavbu)  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2014. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec poplatok môže v zmysle VZN obce č.5/2012 odpustiť občanovi za obdobie, za ktoré preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiava alebo nebude zdržiavať. Upozorňujeme občanov, že oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí podajú na obecný úrad písomnú žiadosť o odpustenie poplatku spolu s povinnými prílohami a budú spĺňať podmienky stanovené vo VZN obce č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  k  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.