Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

  OBEC NEVIDZANY, ako zriaďovateľ

  vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie

  RIADITEĽA/KY MATERSKEJ ŠKOLY V NEVIDZANOCH

  Kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • absolvovanie 1. atestácie (§ 61 ods.12 zákona č. 317/2009 Z.z.)
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

  Ďalšie požiadavky a kritériá:

  • bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm.b) zákona 317/2009 Z.z.)
  • zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. c317/2009 Z.z.)
  • ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.)
  • znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
  • znalosť všeobecne záväzných predpisov pre oblasť školstva
  • riadiace komunikačné a organizačné schopnosti
  • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
  • praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov

  Požadované doklady:

  • písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
  • štruktúrovaný životopis
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 ods. zákona č. 317/2009 Z.z.)
  • písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Upozorňujeme  uchádzačov že ide o 90 % pracovný úväzok

  Termín a miesto podania žiadostí:

  • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne a lebo poštou na adresu:

              Obec Nevidzany, Obecný úrad, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany.

  • Obálku označte heslom: Výberové konanie – Materská škola Nevidzany – Neotvárať!
  • Termín podávania prihlášok do : 07.06.2017 do 12.00 hod.

  Termín a miesto výberového konania:

  • budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  Výzva, Upozorenie.pdf


  OZNAM - k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

  Obecný úrad upozorňuje občanov u ktorých došlo ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku alebo k zániku poplatkovej povinosti a túto skutočnosť v zákonom stanovenej lehote 30 dní neoznámili na obecnom úrade a v nasledujúcom kalendárnom roku budú požadovať zníženie alebo odpustenie poplatku, aby tak učinili najneskôr do konca mesiaca január tj. do: 31.01.2017.


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


  HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  január - júl 2017   

  SKLO     =  10.januára, 9.februára, 9.marca, 7.apríla, 9.mája, 9.júna

  PAPIER  10.januára, 9.februára, 9.marca, 7.apríla, 9.mája, 9.júna

  PLASTY + TETRAPAKY 12.januára, 9.februára,  9.marca,  11.apríla,  9.mája, 6.júna

  KOVY  =   6.júna,


  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), že v zmysle zákona o miestnych daniach, občan ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť(pozemok, stavbu)  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2014. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec poplatok môže v zmysle VZN obce č.5/2012 odpustiť občanovi za obdobie, za ktoré preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiava alebo nebude zdržiavať. Upozorňujeme občanov, že oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí podajú na obecný úrad písomnú žiadosť o odpustenie poplatku spolu s povinnými prílohami a budú spĺňať podmienky stanovené vo VZN obce č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  k  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.